Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 4: Sử dụng XML trong ứng dụng Windows.


Nội dung bài học:
    +Giới thiệu
    +Sử dụng file cấu hình app.config
    +Sử dụng XML để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng
    +Xây dựng các xử lý đọc ghi xml
    +Xây dựng các màn hình cơ bản
    +Xây dựng báo biểu
492