Đăng nhập   |   Đăng ký

Entity Framework -- Tra cứu sách theo Chủ đề


Bài toán "Tra cứu sách theo chủ đề" là dạng bài toán được xây dựng, qua đó sử dụng công nghệ Entity Framework và LinQ to Entity để ánh xạ và đọc thông tin những quyển sách từ Cơ sở dữ liệu SQL Server. Sau đó ngưởi dùng có thể xem và tra cứu thông tin sách theo chủ đề.
257