Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 10. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Text.


+Nội dung bài học:
    +font:

        -Cài đặt và trả về thuộc tính font hiện tại cho nội dung văn bản trên canvas
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +textAlign:
        -Thuộc tính textAlign thiết lập hoặc trả về alignment hiện tại cho nội dung văn bản.
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +textBaseline:
        -Thuộc tính textBaseline thiết lập hoặc trả về Baseline văn bản hiện tại sử dụng khi vẽ văn bản.
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +fillText:
        -Phương thức fillText () vẽ văn bản có màu nền trên canvas. Màu sắc mặc định của văn bản là màu đen.    
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +strokeText:
        -Phương thức strokeText() vẽ văn bản không có màu nền trên canvas. Màu sắc viền mặc định của văn bản là màu đen
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +measureText:
        -Phương thức measureText() trả về độ rộng văn văn bản chỉ định.
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
138