Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập VPN giữa 2 mạng LAN sử dụng đường truyền ADSL


Hướng dẫn:
- Đăng ký và tạo 2 tên miền DDNS
- Cấu hình thông số kết nối Internet trên Router ADSL A và Router ADSL B
- Cấu hình thông số VPN LAN TO LAN trên Router ADSL A
- Cấu hình thông số VPN LAN TO LAN trên Router ADSL B
- Kết nối VPN từ Router ADSL A đến Router ADSL B
2.012