Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 5. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Colors, Styles, and Shadows.


+Nội dung bài học:
+fillStyle
-Thuộc tính fillStyle cài đặt hoặc trả về màu sắc, màu chuyển sắc, hoặc mẫu hình được sử dụng để điền vào các bản vẻ các bản vẽ.
-Trình duyệt hỗ trợ.
-Định nghĩa và sử dụng.
+strokeStyle
-Cài đặt hoặc trả về màu sắc, màu chuyển sắc, hoặc mẫu hình được sử dụng để làm màu viền hình bản vẽ.
-Trình duyệt hỗ trợ.
-Định nghĩa và sử dụng.
+shadowColor
-Dùng để gán giá trị mầu hoặc trả về giá trị mầu tạo bóng cho hình vẽ.
-Trình duyệt hỗ trợ.
-Định nghĩa và sử dụng.
+shadowBlur
-Dùng để gán giá trị hoặc trả về giá trị về mức độ mờ của bóng.
-Trình duyệt hỗ trợ.
-Định nghĩa và sử dụng.
+shadowOffsetX
-Dùng để gán giá trị hoặc trả về giá trị thiết lập khoảng cách bóng theo hướng ngang hình vẽ. -Trình duyệt hỗ trợ.
-Định nghĩa và sử dụng.
+shadowOffsetY
-Dùng để gán giá trị hoặc trả về giá trị thiết lập khoảng cách bóng theo hướng dọc hình vẽ. -Trình duyệt hỗ trợ.
-Định nghĩa và sử dụng.
290