Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập VoIP giữa 2 chi nhánh sử dụng kết nối ADSL


- Hướng dẫn đăng ký 2 tên miền DDNS.
- Cấu hình thông số ADSL trên 2 Router A và Router B
- Cấu hình thông số DialPlan trên Router ADSL A
- Cấu hình SIP Related Function Setup trên Router ADSL A
- Cấu hình thông số DialPlan trên Router ADSL B
- Cấu hình SIP Related Function Setup trên Router ADSL B - Kiểm tra kết nối
738