Đăng nhập   |   Đăng ký

Overloading NAT


Đặt IP cho các cổng giao tiếp
hiết lập IP NAT inside trên cổng Fast Ethernet 0/0
Thiết lập IP NAT outside trên cổng Fast Ethernet 0/1
Thực hiện Overloading NAT tất cả các máy tính trong mạng

 
214