Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 3. Jquery căn bản_jQuery Selectors.


+Nội dung bài học:
    +jQuery Selectors:

        -jQuery Selectors cho phép bạn chọn và thao tác các phần tử HTML.
        -jQuery Selectors được sử dụng để "tìm thấy" (hoặc chọn) các phần tử HTML dựa trên id, class, types, thuộc tính, giá trị của các thuộc tính và nhiều hơn nữa. Nó dựa trên chọn lọc CSS hiện có, và thêm vào đó nó có một số bộ chọn riêng.
        -Tất cả các bộ chọn trong jQuery bắt đầu với ký hiệu đô la ($) và dấu ngoặc đơn ().
    +The element Selector:
        - jQuery element selector: cho phép chọn phần tử theo tên.
             Cú pháp: $(“element”)
    +The #id Selector:
        -The #id Selector: tìm kiếm thẻ thông qua thuộc tính id
        Cú pháp: $("#id")
    +The .class Selector
        - The .class Selector : tìm kiếm thẻ thông qua thuộc tính class
        Cú pháp: $(“.class")
327