Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập trình Hướng đối tượng -- Tra cứu sách


Bài toán "Tra cứu sách" là dạng bài toán được xây dựng, qua đó thực hiện đọc thông tin những quyển sách từ tập tin (*.txt) và lưu trữ vào Mảng kiểu đối tượng (class tự định nghĩa). Sau đó ngưởi dùng có thể xem và tra cứu thông tin sách.
385