Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# - Đặc sản 3 miền


Nội dung bài học: Danh sách các món ăn đặc sản theo vùng miền
Mục tiêu:
  • - Sử dụng Generic Collection: SortedList với các phương thức Add(), Remove(), TryGetValue(); thao tác duyệt qua các phần tử, và sử dùng indexer
  • - Kết hợp với sử dụng class
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: Quản lý thông tin các món ăn đặc sản theo miền
Yêu cầu:
  • - Liệt kê danh sách các món ăn đặc sản theo miền
  • - Nhập vào các thông tin của 1 món ăn: mã, tên, tên tập tin ảnh minh họa và miền. Nếu mã chưa tồn tại, thêm vào danh sách, ngược lại nếu mã đã tồn tại, sửa thông tin món ăn đó trong danh sách
  • - Xóa 1 món ăn khỏi danh sách
1.287