Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 11. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Image Drawing.


+Nội dung bài học:
    +-Phương thức drawImage() vẽ một hình ảnh, canvas, hoặc video vào canvas.
    +-Phương pháp drawImage () cũng có thể vẽ các phần của một hình ảnh, và / hoặc tăng / giảm kích thước hình ảnh.
    +Trình duyệt hỗ trợ:
    +Định nghĩa và sử dụng:
228