Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 5: Sử dụng XML trong ứng dụng Web.


Nội dung bài học:
   +Giới thiệu
   +Sử dụng file cấu hình Web.config
   +Xây dựng các màn hình cơ bản
   +XML và các điều khiển ASP.NET
   +Giới thiệu về XML và Web Service
739