Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 1: Giới thiệu về ASP.NET_TẠO BÁO BIỂU VỚI XTRA REPORT TRONG ASP.NET


Mục tiêu:
    1: Giới thiệu XtraReport.
    2: Tạo báo biểu với XtraReport.

Nội dung:
    1: Giới thiệu XtraReport.
    2: Chuẩn bị nguồn dữ liệu cho báo biểu.
    3: Thiết kế báo biểu.
    4: Kết xuất báo biểu.

    
1. Giới thiệu XtraRepot:
    -Là công cụ hỗ trợ tạo báo biểu trong DevExpress.
    -Hỗ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết để tạo báo biểu trong website ASP.Net.
2. Chuẩn bị nguồn dữ liệu cho báo biểu:
    -Sử dụng DataSet làm nguồn dữ liệu cho cho báo biểu.
3. Thiết kế báo biểu: 
    -Tạo mới.
    -Phân nhóm trong báo biểu.
    -Tạo các field xử lý tính toán, thống kê trong báo biểu.
    -Phân trang trong báo biểu.
    -Các tính năng hỗ trợ khác.
3. Kết xuất báo biểu
    -Kết xuất ra màn hình
    -Kết xuất ra file (*.doc, *.xls, *.pdf …)
    -Kết xuất ra máy in1.344