Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 1: Tổng quan về XML.


+Nội dung bài học: 
    +Công nghệ XML:
        -Khái niệm:
        -Nhu cầu trao đổi thông tin
        -Mô hình trao đổi thông tin
        -Sự ra đời của công nghệ XML
    +Một số hướng ứng dụng của XML:
        -XML và vấn đề trao đổi thông tin
        -XML và vấn đề lưu trữ thông tin
        -XML và cấu trúc dữ liệu
1.609