Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# - Bài Toán Đa Thức - Sử dụng For, While, If


Nội dung bài học: Bài toán đa thức
Mục tiêu:
  • - Sử dụng cấu trúc lặp for, while.
  • - Sử dụng cấu trúc điều kiện if.
  • - Sử dụng kiểu dữ liệu mảng.
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: thực hiện cộng và trừ 2 đa thức có bậc bất kì.
Yêu cầu:
  • - Nhập vào 2 đa thức theo đúng dạng quy ước
  • - Tính và xuất ra tổng, hiệu của 2 đa thức đã nhập vào khi bấm nút tương ứng.
" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
1.845