Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 1: Cơ Sở Dữ Liệu MySQL_XÂY DỰNG TRANG GIỎ HÀNG - LẬP TRÌNH WEB VỚI PHP


Mục tiêu
    -Giới thiệu trang Giỏ hàng
    -Tạo trang giỏ hàng
    -Xử lý các chức năng trong trang Giỏ hàng
Nội dung
    -Giới thiệu trang Giỏ hàng
    -Lưu trữ, xử lý dữ liệu trong Giỏ hàng
    -Các bước xây dựng trang Giỏ hàng
1. Giới thiệu trang Giỏ hàng
    -Dùng để lưu trữ thông tin các mặt hàng mà người dùng chọn mua.
2. Lưu trữ thông tin trong Giỏ hàng
    -Sử dụng Session để lưu trữ thông tin Giỏ hàng của mỗi người dùng
3. Các bước xây dựng trang Giỏ hàng
    -Hiển thị các Sản phẩm
    -Xử lý khi người dùng chọn mua 1 sản phẩm
    -Hiển thị các sản phẩm trong Giỏ hàng
    -Xử lý các chức năng cập nhật, xóa các sản phẩm trong Giỏ hàng


 
1.751