Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập Extended IP Access Control List trên Router Cisco


Mục tiêu:
Thiết lập ACL sao cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100 không truy cập ra ngoài để truy cập Web và FTP

Đào Tạo Học Lập Trình - Trung Tâm Tin Học
Website: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2
281