Đăng nhập   |   Đăng ký

Lập Trình C# - Lên Lịch Phát Sóng chương trình truyền hình - sử dụng for, while, if.


Nội dung bài học: In lịch phát sóng của một chương trình truyền hình
Mục tiêu:
  • - Sử dụng cấu trúc lặp for, while, kết hợp if và các kiểu dữ liệu.
  • - Ứng dụng vào bài toán thực tế: Xem lịch phát sóng cả năm của một chương trình truyền hình định kỳ
Yêu cầu:
  • - Nhập vào các thông tin cần biết của một chương trình truyền hình: Tên chương trình, giờ phát sóng, thứ mấy, định kỳ là tuần hay tháng. Nếu định kỳ là tháng thì sẽ rơi vào tuần thứ mấy của tháng.
  • - Tính và xuất ra lịch phát sóng cả năm của chương trình đó. Lưu ý: có 2 loại định kỳ: định kỳ theo tuần và định kỳ theo tháng.
" Mọi thông tin về các khóa Học Lập Trình của Trung Tâm Tin Học các bạn xem tại đây: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2 "
1.481