Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 7. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Rectangles.


+Nội dung bài học:
  +rect:
   -Phương thức rect dùng để vẽ hình chữ nhật.
    -Trình duyệt hỗ trợ.
    -Định nghĩa và sử dụng.
+fillRect:
  -Phương thức fillRect dùng để vẽ hình chữ nhật có màu nền, mặc định màu đen. Để thay đổi màu nền dùng thuộc tính fillStyle.
   -Trình duyệt hỗ trợ.
   -Định nghĩa và sử dụng.
+strokeRect:
  -Phương thức strokeRect dùng để vẽ hình chữ nhật (không có màu nền), mặc định màu đường viền là màu đen. Để thay đổi màu viền dùng thuộc tính strokeStyle.
   -Trình duyệt hỗ trợ.
   -Định nghĩa và sử dụng.
+clearRect:
  -Xóa các điểm ảnh cụ thể trong một hình chữ nhật.
   -Trình duyệt hỗ trợ.
   -Định nghĩa và sử dụng.
258