Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 4. Jquery căn bản_jQuery Event Methods.


+Nội dung bài học:
    +Query Event:

        +jQuery Event là gì:
            -Sự kiện là các hành động của người sử dụng trên trang web
            Một sự kiện đại diện cho thời điểm chính xác khi một cái gì đó sẽ xảy ra.
        +Cú pháp jQuery Event:
            -Cú pháp cơ bản: $(selector).action()

 
338