Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 1. Ngôn ngữ SQL trên SQL SERVER 2005 và ACCESS 2003_Tổng quan.


Nội dung bài học:
        +- Cơ sở dữ liệu(CSDL) là tập hợp các dữ liệu có cấu trúc, có cùng ý nghĩa với một tổ chức/ứng dụng.
        - Hệ quản trị CSDL là tập hợp các công cụ hỗ trợ việc tạo lập, lưu trữ, điều phối và quản lý CSDL một cách hiệu quả.
        + CSDL quan hệ:
            -Bảng (Table).
            -Cột/Trường dữ liệu (Column).
            -Dòng/Mẫu tin (Row).

        
        +Giới thiệu SQL Server 2005
            -Tiện ích SQL Server Management Studio(SSMS)
                *Môi trường tích hợp cho việc truy xuất, cấu hình, quản lý, quản trị và phát triển tất cả các thành phần trong SQL Server.
                *Có giao diện đồ họa, tích hợp trình soạn thảo kịch bản cho phép thực hiện tất cả các thao tác phát triển và quản trị ở mọi cấp độ.
            -Thiết lập quan hệ giữa các bảng.
            +Viết truy vấn trong SQL Server 2005.
    
        +Giới thiệu Access 2003
            -Microsoft Access là một chương trình dịch vụ CSDL hoàn chỉnh được phát triển bởi Microsoft.
            -Sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ.
            -Thích hợp với các tổ chức có quy mô nhỏ.
            -Thiết lập quan hệ giữa các bản.
            +Viết truy vấn trong Access 2003.
2.734