Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 6. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Line Styles.


+Nội dung bài học:
  +lineCap:
     -Thuộc tính lineCap cài đặt hoặc trả về các kiểu dáng của nắp bịt cho một dòng.
     -Trình duyệt hỗ trợ.
     -Định nghĩa và sử dụng.
  +lineJoin:
     -Thuộc tính lineJoin cài đặt hoặc trả về kiểu của góc tạo ra, khi hai đường gặp nhau.
     -Trình duyệt hỗ trợ.  
    -Định nghĩa và sử dụng.
+lineWidth:
     -Thuộc tính lineWidth cài đặt hoặc trả về chiều rộng đường hiện tại, theo pixel.
     -Trình duyệt hỗ trợ. -Định nghĩa và sử dụng.
+miterLimit:
     -Thuộc tính miterLimit cài đặt hoặc trả về độ dài mũ tối đa.
     -Trình duyệt hỗ trợ.
     -Định nghĩa và sử dụng.
204