Đăng nhập   |   Đăng ký

Publish Web Server dựa trên kết nối ADSL


Hướng dẫn:
- Đăng ký tên miền DDNS
- Cấu hình NAT trên ROUTER ADSL để Publish Web Server
203