Đăng nhập   |   Đăng ký

Cấu hình các thông số quản lý trên Cisco Switch 2950


Hướng dẫn:
- Đặt tên cho thiết bị.
- Đặt banner đăng nhập
- Đặt mật khẩu truy cập cổng Console
- Đặt mật khẩu truy cập Priviledged Mode
- Thiết lập thông số cho phép quản lý thiết bị từ xa thông qua Telnet và Web.
838