Đăng nhập   |   Đăng ký

Thiết lập Standard IP Access Control List trên Router Cisco


Mục tiêu:
Thiết lập ACL sao cho máy tính có địa chỉ IP 192.168.1.100 không được truy cập ra ngoài

Đào Tạo Học Lập Trình - Trung Tâm Tin Học Website: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2
268