Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 8. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Paths.


+Nội dung bài học
    +fill:
        -Phương thức này dùng để tô màu cho đối tượng vẽ hiện hành (path). Mặc định màu đen
        -Trình duyệt hỗ trợ.
        -Định nghĩa và sử dụng
    +stroke:
        -Phương thức stroke() thực sự vẽ path mà bạn đã xác định với tất cả những Phương thức  moveTo() và lineTo (). Màu mặc định là màu đen ..
        -Trình duyệt hỗ trợ.
        -Định nghĩa và sử dụng
    +beginPath:
        -Phương thức beginPath() bắt đầu một path, hoặc thiết lập lại path hiện tại.
        -Trình duyệt hỗ trợ.
        -Định nghĩa và sử dụng.
    +moveTo:
        -Phương thức moveTo() dùng để xác định tọa độ điểm cần vẽ.
        -Trình duyệt hỗ trợ.
        -Định nghĩa và sử dụng.
    +closePath:
        -Phương thức closePath() tạo ra một đường từ điểm hiện tại quay trở lại điểm khởi đầu.
        -Trình duyệt hỗ trợ.
        -Định nghĩa và sử dụng.
    +lineTo:
        -Phương thức lineTo() sẽ thêm một điểm mới và tạo ra một đường từ thời điểm đó đến điểm chỉ định cuối cùng trong khung hình
        -Trình duyệt hỗ trợ.
        --Định nghĩa và sử dụng.
158