Đăng nhập   |   Đăng ký

Kết nối 2 mạng logic bằng Router 2600


Thiết lập thông số TCP/IP cho các máy trạm
Kết nối máy tính với Router thông qua cổng Console và thiết lập thông số kết nối
Thiết lập địa chỉ IP và kích hoạt các Interface FastEthernet 0/0 và 0/1 Kiểm tra thông mạng giữa các máy trạm
238