Đăng nhập   |   Đăng ký

Chia sẻ kết nối Internet


Cấu hình Router ADSL và Wireless Access Point giúp các máy tính truy cập và chia sẻ đường truyền Internet với nhau.

Trung Tâm Tin Học - ĐH KHTN TP. HCM
Website: http://t3h.vn/Pages/MBookView.aspx?ID=2
366