Đăng nhập   |   Đăng ký

Bài 9. HTML5 Đồ họa trên nền Web với Canvas_Transformations.


+Nội dung bài học:
    +scale:

        -Phương thức này dùng để scale hình ảnh hiện tại lớn hay nhỏ.
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +rotate:
        -Phương thức này dùng để xoay hình vẽ hiện hành.
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +translate:
        -Phương thức này dùng để xác định lại vị trí 0,0 trên canvas.
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
    +transform:
        -Phương thức này dùng để thực hiện biến đổi hình như : scale, skew, move
        -Trình duyệt hỗ trợ:
        -Định nghĩa và sử dụng:
153