Đăng nhập   |   Đăng ký

Cuộc sống là dễ dàng. Tại sao chúng ta làm cho nó khó khăn như vậy?


 "Cuộc sống là dễ dàng. Tại sao chúng ta làm cho nó khó khăn như vậy?" - Jon Jandai
14.307