Đăng nhập   |   Đăng ký

Tại sao chúng ta gục ngã? - Video truyền động lực


Quay vào bên trong chính mình. Bạn sẽ tìm thấy tất cả. Quay ra bên ngoài mình, để thấy sự phóng chiếu của bên trong bạn. Bên ngoài và bên trong là một, đều không khác biệt. Khi đó bạn chịu trách nhiệm 100% cho tất cả là khi đó bạn sống động nhất.
56.045